FZK MÜHENDİSLİK VE SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar A.Ş. (“FZK”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, FZK tarafından aşağıda açıklanan işleme kapsamda Kanun’un 4. maddesinde yer alan temel ilkeler, 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) ve amaçları dâhilinde toplanmakta ve işlenmektedir:

 • FZK tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,
 • İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışan veya çalışan adayı verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerle sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve tedarikçilerle olan iş süreçlerinin yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • FZK tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,
 • FZK tarafından çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması kapsamında görüntü kayıtlarının alınmak suretiyle kişisel verilerin işlenmesi,
 • FZK tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, sigorta şirketlerine, iş faaliyetlerinin yürütülmesinde kişisel verilerin aktarımının kanunen zorunlu tutulduğu devlet daireleri, bakanlıklar ve vergi daireleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarına, hissedarımıza, iş ortaklarımıza, iş faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara, iş birliği yapılan kuruluşlara, program ortaklarına aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Genel Müdürlük, internet sitemiz, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, hissedarlarımız, e-posta gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca onayınız ile şirketimizin hissedarlarına sunduğunuz/sunacağınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, veri sorumlusu olan Şirketimize yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Şirketimiz tarafından en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi (kişisel veri sahibi) olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu;

 • Cumhuriyet Mah. Güney Yanyol 26 Gebze/Kocaeli adresine yazılı olarak;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak  fzk@fzk.com.tr  adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

FZK tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre, size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin, Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.